20/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish

Hvalhaien og de andre fisker og dyr som fulgte Kon-Tiki flåten på ferden
Whaleshark and other fish and animals that followed the Kon-Tiki raft on its journey

Hvalhai (Rhiniodon typus)

Hvalhai er verdens største fisk og kan veie opptil 10 tonn og bli nærmere 18 meter lang, men er sjelden over 12 meter. Fargen er lys gråblå med de karakteristiske hvite flekkene. Hodet er flatt og munnen bred.Hvalhaien er ikke farlig og kalles ofte for den varsomme kjempen” (The gentle giant). Selv om dette er verdens største fisk, så lever hvalhaien av bittesmå plankton og småfisk. Plankton filtreres gjennom gjellene, men hvalhaien har også tusenvis av veldig små tenner som brukes til å fange småfisk. Hvalhai følger gjerne etter stimfisk slik som tunfisk og dolphinfisk. Hvalhai kan svømme over enorme avstander og det er gjerne hannen som vandrer lengst. Hvalhai finnes i tropiske farvann i alle verdenshavene, unntatt middelhavet. Desverre er hvalhaien idag sterkt truet av fiske, både fordi noen land fortsatt fisker hvalhai, og fordi den setter seg fast og dør i fiskegarn og fanges som bifangst. 

Whale Shark (Rhiniodon Typus)
The whale shark is the world’s largest fish and can weigh up to 10 tons and grow to 18m long, though they seldom grow to more than 12m long. They are a light greyish blue in colour with characteristic white flecks. They have flat heads and wide mouths. Whale sharks are not dangerous and are often called the “Gentle Giants”. Even though they are the world’s largest fish, whale sharks eat tiny plankton and small fish. The plankton is filtered through the gills, though whale sharks also have thousands of very small teeth which they use to catch small fish. Whale sharks often follow shoals like tuna and dolphins do. Whales sharks can swim over enormous distances and it is usually the males which cover the most distance. Whale sharks can be found in tropical waters in all of the world’s oceans, except the Mediterranean. Unfortunately the whale shark is currently under great threat from fishing because some countries still hunt whale shark, because they can get tangled up in fishing nets and die, and because they are accidentally caught as a result of other fishing.


Dolfinfisk/gullmarkell (Coryphaena hippurus)

Dolfinfisk kalles gullmakrell på norsk og er også kjent under navnet Mahi-Mahi. Dolfinfisk kan bli opptil 2 m lang og 40 kg og regnes for å være en svært vakker fisk på grunn av den metallic skinnende blå og grønne ryggen som går over i hvitt og gult på undersiden. Dolfinfsik blir tidlig kjønnsmoden, allerede etter 4 –5 måneder. Det er da hannen utvikler den karakteristiske, store pannebrasken. Den er en populær matfisk som også kan brukes i sushi. Dolfinfisk går gjerne i stim under flytende gjenstander slik som for eksempel en flåte. Dolfinfisk kan vandre over lange avstander og finnes i tropiske farvann både i Stillehavet og Atlanteren. Den fiskes idag både i sportsfiske og i vanlig kommersielt fiske, men det er usikkert hvordan det går med bestanden.

Dolphin Fish/Yellow Mackerel (Coryphaena Hippurus)
Dolphin fish are known as yellow mackerel in Norway and are also called Mahi-Mahi. Dolphin fish can grow up to 2m long and weigh up to 40 kg, and are considered a very beautiful fish because of their metallic shinny blue and green backs that merge into white and yellow on their bellies. Dolphin fish mature at an early age, as young as 4-5 months, and this is when the males develop their characteristic large foreheads. They are popular food fish and can be eaten as sushi. Dolphin fish often swim in shoals under floating objects such as, for example, a raft. Dolphin fish can wander over large distances and can be found in tropical waters in both the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean. Today they are fished as both sports fish and in normal commercial fishing, however there is some uncertainty about how stocks are faring.Bonito/pelamide (Sarda spp.)
Bonito kalles gjerne for pelamide på norsk. Den er en vanlig fisk i stillehavet og følger gjerne med stimer av tunfisk. Arten kan bli opptil 1m stor og veie nærmere 5 kilo og er derfor en populær sportsfisk. Stripete Bonito har en sterk stålblåfarge og er hvit på magen.

Bonito (Sarda Spp.)
Bonitos are common in the Pacific Ocean and often accompany shoals of tuna. This species can grow up to 1m long and weigh almost 5 kg and are therefore popular sports fish. Striped bonitos have an intense steel blue colour and white bellies.Losfisk/Pilotfisk (Naucrates ductor)

Pilotfisk er mest kjent for å være en vanlig “følgesvenn” til forskjellige haiarter. Pilotfisk blir ca 30 cm og gjemmer seg i skyggen av haier, skilpadder eller båter. Det sies at pilotfisk spiser matrester fra haien. Selv er pilotfisk en svært god svømmer, og er utbredt i de fleste tropiske farvann. Brukes ikke som matfisk, men er vanlig bifangst ved fiske etter dolfinfisk.

Pilot Fish (Naucrates Ductor)
Pilot fish are best known for being the regular “companions” of many species of shark. Pilot fish grow to around 30 cm and hide in the shadows of sharks, turtles or ships. It is said that pilot fish eat sharks’ leftovers. Pilot fish are very good swimmers and are common in most tropical waters. They are not a food fish but are often accidentally caught when fishing for dolphin fish.Sugefisk (Echeneis naucrates)

Sugefisk er en fasinerende fisk som sjelden blir over en halv meter lange. På hodet har fisken en sugekopp som brukes til å sette seg fast på haier og hvaler, og innimellom også på skip. Sugekoppen har mothaker som settes i verten, og som sikres med et vakum. Koppen er konstruert slik at jo fortere verten svømmer, dess fastere sitter sugefisken. Verten gir gratis transport, trygghet mot andre rovfisk og i tillegg spiser sugefisken matrester som verten mister. Sugefisk er svært utbredt i varme farvann, men kan bli fraktet med verten til områder lengre nord, og er observert i Nordsjøen.


Common Remora or Suckerfish (Echeneis Naucrates)

The common remora is a fascinating fish that seldom grows to more than 50 cm long. They have a suction cup on their heads which they use to attach themselves to sharks and whales, and sometimes even ships. The suction cup has hooks which are inserted into the host and secured by a vacuum. The shape of the cup means that the faster the host swims the more firmly attached the common remora becomes. The host provides free transport, security against other predators and the common remora also eats the leftovers missed by its host. The common remora is very common in warm waters, but can be carried further north by its host and has been observed in the North Sea.Flyvefisk (Exocoetidae)

Flyvefisk er en liten fisker som bli mellom 10 og 40 cm lange. Hos flyvefisk har ryggfinnene faktisk utviklet seg til å fungere som vinger. Både tunfisk, sverdfisk og seilfisk spiser flyvefisk – og vingene brukes til å hoppe ut av vannet og så seile avgårde i lufta for å unngå å bli spist. Den kan hoppe flere meter opp og seile inntil hundre meter i en fart som kan komme opp i nærmere 70 km/t. Flyvefisk er ikke en vanlig matfisk, men er derimot svært populær som agn i fiske etter arter som sverdfisk og tunfisk. Dette har i noen tilfeller ført til at flyvefiskbestanden i noen områder har gått dramatisk ned.

Flying Fish (Exocoetidae)
Flying fish are small fish that grow to between 10 and 40 cm long. Their dorsal fins have actually evolved to function as wings. Flying fish are eaten by tuna, swordfish and sailfish –their wings are used to leap out of the water and glide away through the air to avoid being eaten. They can leap several metres up and glide for up to one hundred metres at a speed approaching 70 kmph. Flying fish are not normally eaten by people, but they are very popular bait when fishing for species such as swordfish or tuna. In some cases this has led to dramatic reductions in flying fish stocks in some areas.Seilfisk (Istiophorus platypterus)

Seilfisk ligner på sverdfisk og har en overleppe som er utviklet til ett langt nebb. Seilfisk har en stor ryggfinne som ser ut som et seil når den slås ut. Hunnen bruker denne til å tiltrekke seg oppmerksomhet fra hanner ved å svømme med finnen over vannflaten. Seilfisk finnes både i Altanteren og i stillhavet og spiser annen fisk. Seilfisk kan mer enn 3m lang og veie 100 kilo og er en svært populær sportsfisk. Kjøttet er ikke regnet for å være spesielt godt fordi det er så grovt. Bestanden er desverre i nedgang på grunn av stort fiske og fordi den ofte tas som bifangst i fisket etter tunfisk eller sverdfisk.

Sailfish (Istiophorus platypterus)
Sailfish closely resemble swordfish and have an upper lip that has evolved into a kind of beak. Sailfish have a large dorsal fin that looks like a sail when extended. The female uses this to attract the attention of males by swimming with the fin above the surface. Sailfish can be found in both the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. They eat other fish. Sailfish can grow up to 3m long and weigh up to 100 kg. Their meat is not considered very good because it is so tough. Stocks are unfortunately declining due to intense fishing and because they are often accidentally caught when fishing for tuna or swordfish.Andeskjell
Andeskjell er faktisk et krepsdyr, og det er svært karakteristisk at det setter seg fast i steiner, skip, drivved og til og med på hvaler. På andeskjell er hodet festet mot underlaget, også er det kroppen som tidvis stikker ut. Skjellet er laget av kalkplater, og etterhvert som den vokser skilles det ut et stoff som løser opp platene innvendig samtidig som det bygges opp nytt på utsiden. Navnet andeskjell (Goose barnacle på engelsk) stammer fra den tid hvor man faktisk trodde at dette var eggene til noen typer andefugler. Begroing på skip kan være et stort problem fordi farten senkes og bruken av drivstoff økes. Dessverre behandles ofte yttersiden av skip med maling som inneholder miljøgifter for å forhindre at skjell fester seg.

Goose Barnacles
Goose barnacles are actually a species of crawfish and are characteristically found stuck to rocks, ships, driftwood and even whales. It is the goose barnacle’s head which sticks to the surface and its body that sometimes sticks out. The shell is made of calcium plates and as the goose barnacle grows a substance is secreted that loosens up the plates inside and at the same time forms new plates on the outside. The name goose barnacle comes from when people actually thought they were the eggs of some kind of goose. Colonies on ships can represent a major problem because they slow them down and increase fuel consumption. Unfortunately the exteriors of hulls are often painted with paints containing environmental toxics to prevent goose barnacles and other shellfish attaching themselves.Tunfisk (thunnus albacares)
Det finnes mange arter tunfisk og gulfinntuna, eller yellowfin tuna som den heter på engelsk er særlig vanlig i rundt hele ekvator. Gulfinntuna er en av de største artene, og kan bli over to meter lang og veie nærmere 200 kilo. Tunfisk er en rask svømmer, og kan vandre gjennom Atlanteren til Stillehavet og videre til det Indiske hav. Tunfisk er en populær matfisk og serveres både som ekslusiv tunfisk filet og billig tunfisk på boks. Desverre er det slik i dag at de største tunfiskartene er truet av overfiske, blant annet fordi fisk som ikke har rukket å bli kjønnsmoden ennå blir fisket opp.


Tuna (Thunnus Albacares)
There are many species of tuna. Yellow fin tuna are especially common around the world’s equatorial region. Yellow fin tuna are one of the largest species and can grow to more than 2m long and weigh up to almost 200 kg. Tuna are fast swimmers and can wander over the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean and onwards to the Indian Ocean. Tuna are a popular food fish and are served both as exclusive tuna steaks and the cheaper canned tuna. Unfortunately the largest tuna species are under thereat from over fishing today because, among other things, the fish do not have time to reach maturity and breed before being caught.


Hai – det er umulig å vite hva slags hai det er, her er litt generell info om hai
Det finnes rundt 370 forskjellige hai-arter i verden. Hai er en såkalt beinløs fisk og har istedet et skjelett som er bygd opp av brusk. Haien har i millioner av år vært havets dyktigste jeger, og stammer direkte fra selve ”urfisken”. Hai har ikke svømmeblære, men har istedet er svær oljefylt lever som hjelper til på flyte- og svømmeegenskapene. Det medfører at noen haiarter faktisk må svømme kontinuerlig for å unngå å synke. De fleste haiarter føder levende unger.

Desverre er hai ettertraktet og jaktet til flere fomål. Leveren inneholder store mengder olje og denne brukes både i medisin, helsekost og kosmetikk. Haiskinn har en læraktig konsistens og brukes til å lage souvenirer. Tenner og kjever fra hvithai er et klassisk turistprodukt og et sett med haitenner kan selges for ti-tusenvis av kroner. Haifinner selges og brukes i suppe. Hai kan være særlig sårbar for overfiske fordi de ofte blir sent kjønnsmoden og får få avkom. Dessuten havner ofte hai som bifangst i annet fiske, og mange haiarter er i dag direkte truet.

Sharks
There are around 370 species of shark in the world. Sharks are completely boneless fish and instead have skeletons made of cartilage. Sharks have been the best hunters in the world’s oceans for millions of years and are direct decedents of the ‘original fish’. Sharks do not have swim bladders. Instead they have large oil filled livers that help their buoyancy and swimming. This means that some species of shark actually have to swim all the time so they do not sink. Most sharks give birth to living young.

Unfortunately sharks are very sought after and hunted for many reasons. Their livers contain large quantities of oil and are used in medicines, health foods and cosmetics. Shark skin has a leathery texture and is used to make souvenirs. The teeth and jaws of white sharks are classic tourist products and a set of shark teeth can be sold for tens of thousands of NOK. Shark fins are sold and used to make soup. Sharks are particularly vulnerable to over fishing because it takes a long time for them to reach maturity and breed. Besides this sharks are often accidentally caught when fishing for other species and many species of shark are therefore under threat.Havlærskilpadde
Skilpadden er et av verdens eldste dyr – slekten er flere hundre millioner år gammel. Havlærskilpadden er den største skilpadden i verden. Den kan bli opp til tre meter lang og veie opp mot et tonn. Dyret er dekt av et svart læraktig skall med syv lengdekjøler, og kan dykke nesten en kilometer ned under havoverflaten. I tillegg til å være den eldste og største havskilpadden, er den også den skilpadden som har størst utbredelse i verden. Den svømmer i alle verdens tropiske og tempererte hav, fra Atlanterhavet til Stillehavet og Det indiske hav.
Desverre truer fiske kjempeskilpaddene, særlig linefisket etter sverdfisk og tunfisk, i tillegg til vanlig fiske med garn. I tillegg kommer eggrøveri og ødeleggelsen av hekkeplasser truer dem også i den korte tiden de er på land.


Leatherback Turtle
Turtles are one of the world’s oldest animals – the turtle family is several hundred million years old. Leatherback turtles are the largest turtles in the world. They can grow up to 3m long and weigh up to a ton. They are covered in a very leathery shell made up of seven sections and can dive to almost 1 km below the surface of the sea. As well as being one of the world’s oldest and largest sea turtles, this turtle is also the most widespread in the world. It can be found in all of the world’s tropical and temperate oceans, from the Atlantic Ocean to the Pacific Ocean and the Indian Ocean. Unfortunately these giant turtles are under threat from fishing with nets and especially line fishing for swordfish and tuna. Egg robbers and the destruction of hatching sites also represent a threat during the brief periods they are ashore.